fbpx

חדלות פירעון סדר נשייה

בתור לפירעון החובות וקבלת כספם בחזרה, עומדים נושי החייב שממתינים לקבל את התשלום שלא קיבלו ממנו מעולם – אותו תשלום שיצר מלכתחילה את "כדור השלג" שהוביל את החייב לתוכנית חדלות פירעון ושיקום כלכלי. חדלות פירעון מכילה סדר נשייה שהוגדר בחוק, לפיו קיימים נושים הקודמים לאחרים. מהו סדר הנשייה שקובע החוק וכיצד בדיוק הוא פועל?

קופת הנשייה בהליכי חדלות פירעון

כל חייב שנמצא בהליכי חדלות פירעון ליחיד, מקבל עם פתיחת ההליכים צו תשלומים, אותו עליו לשלם באופן שוטף, חודש בחודשו. המקום שבו מצטברים כל התשלומים מצידו נקרא קופת הנשייה או קופת חדלות הפירעון. לכאן ייכנסו בהמשך גם סכומים כספיים שנכנסו במימוש נכסי החייב, לאחר שנקבע כי יש לממש אותם על מנת להגדיל את הסכום בקופה ובכך לייעל ולהאיץ את הליך החזר החובות.

 

עדיפות ושוויון – שני העקרונות המשפטיים החשובים

לאחר שבקופה נצבר הסכום המתאים לתנאי צו התשלומים של חדל הפירעון, יחולקו הנושים לסוגים שונים וזאת בהתאם לשני עקרונות משפטיים מרכזיים: עיקרון העדיפות – בו יחולקו הנושים לרמת עדיפות שנובעת מהסוג שנקבע לכל אחד מהם, ועיקרון השוויון – בו כל הנושים שמאותו הסוג יקבלו את כספם באותו מועד ובצורה שוויונית, ביחס לגובה החוב כלפיהם.

חדלות פירעון סדר נשייה
חדלות פירעון סדר נשייה

סדר הנשייה בהליכי חדלות פירעון לחייבים יחידים

על פי החוק, כל הכספים והנכסים שנמצאים בקופת הנשייה מחולקים לפי סדר נשייה קבוע וידוע מראש. סדר זה ישונה רק אם קיים חריג (נדיר למדי) שבמסגרתו נקבע אחרת. להלן סדר הנשייה האמור בחוק:

 

חובות מובטחים

בראש ובראשונה ישולמו כל החובות שסווגו כחובות מובטחים, כלומר שיעבוד קבוע של רכב במימון או משכנתה לבנק, כולל סכומי הריביות וההצמדות. חשוב להדגיש שקיים סוג נוסף של שיעבוד בשם שיעבוד צף, שנמצא במקום הרביעי בהליכי חדלות פירעון סדר נשייה.

 

הוצאות בהליכי חדלות הפירעון

כמובן שכל הפעולות שבוצעו במסגרת ההליך לרבות פעולות רבות מצד הנאמן ומצד גורמים נוספים היו בעלות ביטוי כלכלי מסוים. לפיכך, תשלום הוצאות ההליך יטופל במקום השני, על כל האגרות, הדוחות והשכר של הנאמן המלווה את התיק.

 

חובות בדין קדימה

במקום השלישי בסדר הנשייה נמצאים כל החובות הציבוריים והממשלתיים כמו: חובות למס הכנסה, מע"מ ביטוח לאומי, חובות מס שבוצעה להם פריסת תשלומים וכו'.

כאן קיימת גם חלוקת סדר נשייה פנימית על פי חוקים נוספים. פירעון שכר לעובדים למשל, יחול בראש ובראשונה אם הוא מגיע למועסקים שלא קיבלו תשלום או מפוטרים שלא שולמו לאחר שהחברה קיצצה והתפרקה. שניים בתור יהיו חובות ניכויים במקור של מעסיק, חוב למע"מ, חובות מזונות ועוד.

 

חובות בשעבוד צף

כאמור, שעבוד צף נחשב נמוך ביותר בסדר הנשייה בהשוואה לשעבוד קבוע ולכן לכאן נכנסים כל החובות המובטחים שלמעשה שימשו כערובה להבטחת פירעון של חוב קודם, כמו למשל ערבות על דירה במטרה לקבל אשראי.

 

חובות כלליים

במיקום החמישי לסדר הנשייה נמצאים כל החובות שאינם מובטחים ושאינם כוללים ריבית פיגורים ונמצאים בדין קדימה, כמו למשל חובות לחברת האינטרנט, הטלוויזיה או הסלולרי.

 

חובות ריבית נוספת

כעת תתרחש הפקעת התשלומים לכל ריבית שנוספה לחוב דחוי או מובטח ושלא ניתן היה לפרוע אותה דרך אחד הנכסים המשועבדים. גם כאן קיימת חלוקה פנימית, כך שריבית והצמדה על פי חוק ישולמו קודם כל ובהמשך תשלומי יתרת ריבית שנותרה (אם קיימת) לאחר הפירעון.

 

חובות דחויים

לכאן מתנקזים כל החובות מן העבר והם ישולמו בהתאם לסדר הספציפי הבא שנקבע על פי החוק: תשלומים עונשיים (קנסות ועיצומים כספיים), תשלום חוב לחברי תאגיד (אם חדלות הפירעון מבוצעת לתאגיד).

 

סדר הנשייה בהליכי חדלות פירעון לחברה בפירוק

חברות שנכנסות להליכי חדלות פירעון, נדרשות להציג הסדר הבראה הכולל תשלומים לקופת הנשייה ותוכנית לשיקום החברה, או לחילופין למנות מפרק שיטפל בהליכי הפירוק, לרבות תשלומים לנושים. לאורך התקופה, ההליכים נגד החברה יוקפאו והיא תמשיך לשמש כ"עסק חי" במטרה להזרים כסף לקופת הנשייה. להלן סדר הנשייה בחלוקת הכספים לחברות בפירוק:

 

בעלי זכות קניינית קבועה

בדרך כלל מדובר ברשויות המס, שעבוד קבוע כמו משכנתא על נכס בבעלות החברה או הערת אזהרה על נכסיה וכן חובות לבעלי משכון.

 

הוצאות פירוק

בדומה להליכי חדלות פירעון סדר נשייה ליחידים, גם הפעם במקום השני משולמות הוצאות התהליך. במקרה זה, חברה בפירוק נתונה להוצאות בשל מימוש נכסי החברה, כינוס נכסים שבוצע לה, הוצאות משפטיות ושכר טרחה למפרק שמונה מטעמה/ מטעם בית המשפט.

 

חובות בדין קדימה

כעת ישולמו בראש ובראשונה שכר עבודה לעובדים ומועסקים, ניכוי מס הכנסה משכר עבודה, שעבוד כללי (שעבוד צף) על נכסי החסרה, דמי שכירות טרם מועד תחילת הפירוק של שנה אחת ומיסים (ארציים ועירוניים, ככל שקיימים חובות).

 

חובות רגילים

תשלום כל החובות שצברה החברה כלפי נושים שאינם מסוג מובטח או מועדף.

 

בעלי מניות

במקום האחרון זכאים לכספם כל בעלי המניות, שיקבלו את הסכומים החייבים אם וכאשר סולקו כל החובות האחרים ובכפוף ליתרה, אם נותרה כזו בקופה. הסכום יחולק לבעלי המניות על פי חלקם היחסי בהון המניות של אותה החברה.

 

על חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי

חדלות פירעון מוגדרת כאירוע כלכלי ששואף לאזן בין אינטרסים של גורמים שונים וביניהם חייבים, נושים והציבור הכללי. חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי (התשע"ח, 2018) נוצר מכוח רפורמה בתחום, שעדכנה ורעננה את הליך פשיטת הרגל המנדטורי והחליפה אותו בהליך מודרני, יעיל וקצר בהרבה מקודמו.

לחוק החדש מספר מטרות מרכזיות, בראשן ליצור מסגרת מהירה ויעילה להליך הבירוקרטי המורכב שהיה נהוג עד כה, תוך איזון אפקטיבי יותר בין טובת הנושים לבין טובתו של כל חייב (יחידים ותאגידים). מטרה נוספת תהיה להביא לשיקום כלכלי מלא מצד החייב, כדי שיוכל להפקיע את חובותיו לטובת הנושים אך גם לשמור על האינטרס הציבורי, הכולל הסדרת חובות פתוחים וגם פעילות כלכלית תקינה במשק הישראלי.

מטרה נוספת של חדלות הפירעון היא להשיא את שיעורי החוב שייפרעו לטובת הנושים, מאחר והם הנפגעים המרכזיים מהליכי חדלות הפירעון ולכן יש להקטין את הפגיעה בהם ככל האפשר.

מעבר לכל אלה, חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי נועד להגביר את הוודאות והיציבות של הדין, לקצר הליכים ולהימנע מהפיכת החייבים לנטל בירוקרטי. החוק מבקש לתקן במידה מסוימת גם את התדמית שדבקה בחייבים בשל הפיכתם ל"פושטי רגל" וגרמה להסתייגות מכל יחסים כלכליים עמם.

זוהי למעשה אחת הסיבות שבעטיין שונה שם ההליך מפשיטת רגל לחדלות פירעון, כדי להימנע מסטיגמות כלכליות שיפגעו בחייבים שהשלימו את חובותיהם ויצאו לפרק חדש בחייהם.

 

מלווים אתכם לאורך כל הדרך

משרד עורכי הדין לויטה, מזור, קנפו ושות' מעמיד לרשותכם את הידע המקצועי המקיף והאיכותי ביותר בתחום חדלות הפירעון. המשרד מעניק מעטפת משפטית מלאה לליווי חייבים בתהליך, לרבות הגשת בקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון, קבלת הפטרים, תוכנית לשיקום כלכלי וטיפול בסוגיות משפטיות שנובעות מההליך על כל הבירוקרטיה הכרוכה בו.

משרדנו מכיל גם יועצים מומחים בכלכלת המשפחה, שערוכים להביא חייבים להבראה כלכלית מלאה ולעזור להם לצלוח את התהליך ביעילות ואף בקלות.

משרד עורכי דין לויטה מזור קנפו ושות'

משרד עורכי דין לויטה מזור קנפו ושות'

משרד לויטה-מזור ושות', עורכי דין ונוטריון, מציע ללקוחותיו מעטפת כוללת של שירותים משפטיים וייצוג משפטי בתחום הנדל"ן והמשפט האזרחי-מסחרי. המשרד, עם ניסיון עשיר ומוכח בשני תחומים אלה, נותן דגש, במסגרת שירותיו, למקצועיות ברמה גבוהה, התאמה מדויקת ונכונה לצרכי הלקוח ולליווי אישי וצמוד לאורך כל הדרך.