fbpx

חדלות פירעון של חברה

חדלות פירעון של חברה מתאפשרת בעקבות מצב של חובות שעולים על גובה ההכנסות, כך שאין דרך לכסות אותם. הליך חדלות הפירעון יסייע לחברה להתחיל בתוכנית שיקומית שמכוחה יבוצעו ההחזרים עד לפתיחת דף כלכלי חדש, או לטובת פירוק חברה שנפגעה באופן בלתי הפיך מהמצב. כיצד מנהלים את חדלות הפירעון בקרב חברות ומיישמים את הליכי השיקום או הפירוק?

חדלות פירעון ושיקום כלכלי לחברות ותאגידים

חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי (תשע"ח – 2018) קובע שחברות ותאגידים שנקלעו לקשיים וחובותיהם המצטברים גבוהים ורק ממשיכים לטפס, יוכלו להגיש בקשה לחדלות פירעון. כמו כן, גם נושה של התאגיד רשאי להגיש בקשה כלפי החברה ובמקרים מסוימים גם היועץ המשפטי לממשלה (ככל שישנו אינטרס ציבורי לכך, למשל בדומה למקרה של יזמית הבנייה ענבל אור).

אם לא החברה עצמה היא זו שמגישה את בקשת חדלות הפירעון אלא הנושה, עליו לפרט ולנמק את הסיבות לפתיחה בהליכים מצידו ומדוע לא יוכל להסתפק בגביית חוב בלבד. בנוסף, הזכאות להגשת בקשה יכולה להיות גם כלפי תאגידים שיש להם זיקה לישראל או בעלי נכסים בישראל, על אף שפעילותה של החברה במקור היא בחו"ל.

חדלות פירעון של חברה

בקשת חדלות פירעון של חברה

קיימים שני תנאי סף להגשת בקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון, כאשר די באחד מהם על מנת לעמוד בקריטריונים לקבלת הבקשה:

  • גובה החוב של התאגיד עומד על סכום של 25,076 שקלים ומעלה
  • לתאגיד קיימת זיקה לישראל – כלומר רשום בישראל או לחילופין שעסקיו/ נכסיו נמצאים בישראל.

על התאגיד להגיש בקשה לחדלות פירעון לבית המשפט המחוזי שנמצא באזור שבו נמצאת כתובת התאגיד, או שבו מבוצעים מרבית העסקים/ נמצאים רוב נכסיו. כיום אפשר להגיש את הבקשה בקלות ובאופן מקוון דרך אתר הכונס הרשמי ולשלם במקביל את מילוי האגרה הנדרשת.

בנוסף למילוי הטופס יש לצרף מסמכים שונים ורבים כמו פירוט נכסים בבעלות התאגיד, פירוט חובות והליכים משפטיים שהתאגיד מנהל או שמנוהלים כלפיו, נסח תאגיד מרשם החברות, מסמך הצעה לתוכנית השיקום הכלכלי לתאגיד (אם החברה מעוניינת להשתקם ולא להתפרק), דוחות כספיים מרואה החשבון, תצהיר הסתבכות כלכלית שאומת ונחתם מול עו"ד, מסמך עמדת נושים ועוד.

בקשה שצורפו אליה כל המסמכים הרלוונטיים ושהיא עצמה מולאה כראוי, תוכל להיקלט במערכת ולהתפרסם באתר הפרסומים של משרד המשפטים. בבית המשפט המחוזי יידרשו להחליט לעניין הבקשה תוך 21 ימים ולכנס דיון מתאים: הפעלת ושיקום התאגיד, הפעלה זמנית או פירוק. אם בית המשפט דוחה את הבקשה, הוא יודיע על כך בהתאם.

 

אישור הבקשה והחלטה משפטית על פעולות ההמשך

אישור בקשת חדלות הפירעון בבית המשפט מביא לצו פתיחת הליכים, שבו מתקיים אחד משלושה מצבים אפשריים:

 

שיקום כלכלי

תאגיד שמקבל צו שיקום כלכלי, המשמעות היא שברשותו מימון להפעלת התאגיד מחדש ושישנה היתכנות לשיקום מבלי לפגוע שנית בנושים.

 

הפעלה זמנית

זהו מצב שבו התאגיד יופעל למשך פרק זמן קצוב שמחליט עליו בית המשפט ובו נאמן מטעם בית המשפט יבדוק את מצב התאגיד ואת הסיכויים שלו להשתקם מהמצב.

 

פירוק תאגיד

מצב זה מפסיק את פעילותה של החברה לחלוטין ומביא למימוש כל נכסי התאגיד וחלוקת רווחים בין הנושים. בסיום הפירוק, התאגיד יחוסל ויימחק מרשות התאגידים.

 

ומה קורה מכאן?

כעת התאגיד משתתף בהליך שיקום כפי שבית המשפט קבע לגביו. אפשרויות השיקום רבות וביניהן פריסה מחודשת של החובות (לרבות תכנון חדש של מועדי התשלום), "תספורת" (קיצוץ של חלק מסכומי החוב), מכירת הפעילות העסקית על מנת להגדיל את קופת הפירעון שנועדה להחזר חובות ועוד.

תהליך זה מלווה על ידי מפקח ומלווה במינוי של בית המשפט ובהמלצת הממונה, שנקרא נאמן. הנאמן מקבל סמכויות ניהול על התאגיד במהלך תקופת השיקום, מגבש את תוכנית השיקום (אותה יצטרכו הנושים לאשר או לדחות כך שעל הנאמן לגבש תוכנית שתשביע את רצונם) וגם מוציא אותה לפועל.

במקביל למינוי הנאמן, חלה גם הקפאת הליכי הגבייה שננקטו עד כה נגד התאגיד. כעת בתקופת צו השיקום, התאגיד "חסין" מהליכי גבייה, עיקולים ומשפטים בעניינו וכך הוא יכול להשתקם בצורה טובה וללא התניות שונות או חשש מהליכים משפטיים נגדו.

הפעלת התאגיד מתקיימת על פי תוכנית השיקום שגובשה ובניהול מלא של הנאמן, תוך כדי הטלת מגבלות שונות, כמו האיסור על שימוש בנכסים שיצורפו לקופת הנשייה. בית המשפט הוא זה שרשאי לבסוף לקבל החלטה על סיום ההליך וכאשר הוא רואה שפוטנציאל ההכנסה העתידי של התאגיד איננו מזהיר, או שאיננו מספיק להחזרת החובות שעל הפרק, הוא מורה על פירוק החברה.

 

פירוק תאגיד בעקבות חדלות פירעון של חברה

כאשר בית המשפט מבין שלחברה חדלת הפירעון אין פוטנציאל כלכלי יעיל מספיק להמשך הפעלתה, הוא מורה על פירוקה. גם הליכי הפירוק כרוכים במינוי של נאמן מטעמו של בית המשפט, שיפקח וידאג לכל היבטי הפירוק, הקפאת ההליכים כנגדו של התאגיד וכמובן מימוש כל הנכסים שברשותו וחלוקת הרווחים מהם לנושים.

להבדיל מסוגיה שבה חברה מתפרקת מרצון, כאן פירוק החברה על ידי בית המשפט הוא החלטה הפיכה, שכן כבר היו מקרים שבהם בית המשפט הורה על פירוק ובהמשך החליט להורות על יצירת תוכנית לשיקום כלכלי. כלומר שההחלטה לגבי תאגידים עשויה להיות נזילה וככל שבית המשפט יראה שקיים פוטנציאל כלכלי טוב בהמשך הפעלתה של החברה.

כך או כך, מימוש חובותיה של החברה יבוצע כסדרו בהתאם לקביעת בית המשפט ועד למיצוי ההליך, כלומר סיום תוכנית השיקום ופעילותו המחודשת של התאגיד או פירוק התאגיד וחלוקת הרווחים ממנו לכל הנושים.

 

התייעצות משפטית ככלי סיוע מקצועי

חוק חדלות פירעון החדש שנכנס לתוקפו בשנת 2019, מאפשר לחברות שנקלעו לחדלות פירעון הזדמנות אחרונה, להחזיר את חובותיהן בתהליך יעיל ומאורגן ולקבוע לאן פניהן הלאה: לשיקום כלכלי וחידוש הפעילות התאגידית, או לפירוק שיביא לחיסול סופי של התאגיד.

בשתי האפשרויות, מדובר בהליך שנושא במורכבות רבה יותר מזו שמאפיינת חדלות פירעון בקרב יחידים (אנשים פרטיים) ושדורש פעילות מול גופים רבים, תיאום בירוקרטי רב, דיוק בשפע פרטים גדולים וקטנים ועוד. ככל שבקשה לחדלות פירעון מצידו של התאגיד תמולא לא כראוי, בחופזה או ללא צירוף של המסמכים המתאימים, דין הבקשה להידחות והמשמעות היא כאוטית לבעלי החברה ובעלי המניות.

על מנת לנהל כראוי את התהליך, מומלץ לפנות מבעוד מועד לעורך דין המתמחה בחדלות פירעון בקרב תאגידים ושצבר ניסיון מקצועי עשיר ביותר בנוגע לתהליך.

משרד עורכי הדין מזור קנפו ושות' מתמחה במתן ייעוץ, ליווי, סיוע וייצוג בהליכי חדלות פירעון לתאגידים בבתי המשפט המחוזיים. אנו נשמח לסייע לכם ולתאגיד כולו להביא לקבלתה של הבקשה ולמיצוי יעיל של התהליך, תוך כדי קבלת החלטה מתאימה בנוגע לעתידו. צרו קשר ונשמח לפגוש אתכם לשיחת התייעצות בה נפרט על כל אפשרויות הטיפול בבקשה והליווי המשפטי להליך כולו.

הליך חדלות פירעון של חברה מתרחש כאשר לחברה יש הוצאות גדולות מההכנסות שלה, כך שהיא צוברת חובות הולכים וגדלים כלפי הנושים שלה – ולא מסוגלת לעמוד בזמני פירעון החובות. הליך חדלות הפירעון יכול להעניק לחברה שיקום כלכלי, כל עוד ישנה היתכנות לשיקום מבלי לפגוע בנושי החברה שנית.

על מנת להגיש ולאשר בקשה לחדלות פירעון של החברה, היא נדרשת לעמוד לפחות באחד משני תנאי סף: סך החוב של החברה עומד על יותר מ- 20,076 ₪, ושהחברה היא בעלת זיקה למדינת ישראל (כלומר שהחברה רשומה בישראל או שעסקיה נמצאים בישראל).

כן. במידה והחברה הגיעה למצב שבו היא לא יכולה לעמוד בחובותיה ולפרוע אותם במועדם, גם הנושים של החברה יכולים להגיש בקשה לחדלות פירעון עבור החברה, ולנמק את הסיבות לכך. במקרים בעלי אינטרס ציבורי, גם היועץ המשפטי לממשלה יוכל להגיש בקשה זו.

על מנת שחברה תוכל לברר בצורה הטובה ביותר מהי הדרך המומלצת עבורה לפעול, והאם כדאי לה לגשת לשיקום כלכלי או להחליט לחסל את החברה עקב החובות הרבים שצברה, מומלץ לקבל סיוע משפטי מעורך דין שעוסק בנושא חדלות פירעון.

משרד עורכי דין לויטה מזור קנפו ושות'

משרד עורכי דין לויטה מזור קנפו ושות'

משרד לויטה-מזור ושות', עורכי דין ונוטריון, מציע ללקוחותיו מעטפת כוללת של שירותים משפטיים וייצוג משפטי בתחום הנדל"ן והמשפט האזרחי-מסחרי. המשרד, עם ניסיון עשיר ומוכח בשני תחומים אלה, נותן דגש, במסגרת שירותיו, למקצועיות ברמה גבוהה, התאמה מדויקת ונכונה לצרכי הלקוח ולליווי אישי וצמוד לאורך כל הדרך.